Zespół najwyższej klasy
specjalistów

Aktualnie poszukujemy

Zakres obowiązków:

 • Obsługa i programowanie maszyn sterowanych numerycznie
 • Nadzór nad prawidłową pracą maszyny
 • Kontrola bieżących parametrów urządzenia
 • Praca z rysunkiem technicznym
 • Uzbrajanie, wymiana narzędzi i ustawianie narzędzi
 • Pisanie prostych programów na maszynie w oparciu o cykle
 • Dbanie o jakość i efektywność kosztową produkcji
 • Dbałość o utrzymanie właściwego stanu technicznego maszyn i narzędzi
 • Kontrola jakościowa produkowanego detalu
 • Dobór sposobu mocowania detalu na obrabiarce

Od naszych kandydatów oczekujemy:

 • Doświadczenia na stanowisku operatora CNC (min. 3 letnie)
 • Umiejętności odczytania rysunku technicznego (interpretacja odchyłek kształtu, chropowatości, tolerancje, rodzaje rzutowań)
 • Podstawowych wiadomości o narzędziach używanych w obróbce skrawaniem,
 • Umiejętności posługiwania się podstawowymi narzędziami pomiarowymi
 • Zdolności manualnych
 • Zaangażowania i motywacji do pracy
 • Gotowości do pracy w systemie zmianowym
 • Wykształcenia technicznego
 • Znajomości sterowań MAZATROL, FANUC lub HEIDENHAIN

Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji / aktualnej i przyszłych rekrutacji*.

*niewłaściwe skreślić

Zakres obowiązków:

 • opracowanie procesów technologicznych niezbędnych do wdrażania nowych projektów w obszarze obróbki mechanicznej
 • dobór narzędzi oraz przyrządów technologicznych i oprogramowania
 • nad­zo­ro­wa­nie pro­cesu i ope­ra­cji tech­no­lo­gicz­nych w toku produkcji
 • ustalanie parametrów technologicznych oraz ich optymalizacja
 • opracowywanie i weryfikowanie dokumentacji technologicznej
 • programowanie maszyn CNC
 • wspar­cie dzia­łów pro­duk­cji i jako­ści w zakre­sie nad­zoru nad przebiegiem procesu technologicznego
 • określenie cza­sów technologicznych

Od naszych kandydatów oczekujemy:

 • wykształ­ce­nia wyż­szego tech­nicznego
 • doświad­cze­nia na sta­no­wi­sku programisty CAM
 • bar­dzo dobrej zna­jo­mości rysunku technicznego
 • zna­jo­mości pro­gra­mów Pro Engineer/ Creo, PowerMill, Edge Cam
 • znajomości procesów obróbki skrawaniem
 • wiedzy z zakresu organizacji procesów produkcyjnych i technologicznych
 • Mile widziana zna­jo­mość języka angiel­skiego

Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji / aktualnej i przyszłych rekrutacji*.

*niewłaściwe skreślić

Zakres obowiązków:

 • analizowanie dokumentacji i wymagań technicznych związanych z procedurą przygotowania oferty
 • opracowanie ofert dla klientów zewnętrznych
 • określenie czasów technologicznych
 • doświadczenie w zakresie wyceny prac związanych z obróbką skrawaniem
 • analizowanie ofert dostawców i komunikacja z dostawcami w zakresie ustaleń ofertowych
 • doświadczenie na stanowisku technologa / specjalisty ds. ofertowania w firmie produkcyjnej

Od naszych kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia technicznego kierunkowego
 • bardzo dobrej znajomości rysunku technicznego
 • znajomości procesów obróbki skrawaniem
 • wiedzy z zakresu przebiegów procesów produkcyjnych i technologicznych
 • Mile widziana znajomość dowolnych programów CAD / CAM
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego

Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji / aktualnej i przyszłych rekrutacji*.

*niewłaściwe skreślić

Zakres obowiązków:

 • Pozyskiwanie i budowanie trwałych relacji biznesowych z nowymi klientami na rynku polskim i zagranicznym
 • Utrzymywanie dobrych kontaktów z obecnymi klientami firmy
 • Realizacja założonych celów sprzedażowych
 • Poszukiwanie nowych rynków zbytu oraz ich analiza
 • Sporządzanie ofert i zamówień
 • Analiza dokumentacji i wymagań technicznych związanych z przygotowaniem oferty
 • Analiza ofert dostawców i komunikacja z dostawcami w zakresie ustaleń ofertowych
 • Udział w negocjacjach
 • Tworzenie branżowej listy dostawców usług i materiałów
 • Budowanie silnej pozycji firmy na rynku

Od naszych kandydatów oczekujemy:

 • Bardzo dobrej znajomości technik i narzędzi negocjacyjnych
 • Dobrej znajomości języka niemieckiego lub/i angielskiego
 • Minimum 3 – letniego doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Mile widziana wiedza z zakresu obróbki skrawaniem oraz rysunku technicznego
 • Doświadczenia w relacji B2B
 • Znajomości rynku produkcyjnego w Polsce
 • Wykształcenia wyższego
 • Dobrej znajomości pakietu MS Office (Excel, Word)
 • Doświadczenia w pozyskiwaniu i obsłudze klientów
 • Zaangażowania, nastawienia na realizację powierzonych zadań
 • Doskonałych umiejętności organizacyjnych oraz konsekwencji w działaniu

Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji / aktualnej i przyszłych rekrutacji*.

*niewłaściwe skreślić

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest „Zakłady Mechaniczne Kazimieruk” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Poznańska 8, 62-080 Tarnowo Podgórne, zwana dalej administratorem, tel. +48 61 868 95 04.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, przy czym w zakresie obejmującym: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia oraz dane kontaktowe podstawę przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych stanowi obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
  2. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, przy czym w zakresie obejmującym: wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia podstawę prawną przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych stanowi uzasadniony interes administratora w związku z koniecznością zweryfikowania kompetencji kandydata do zatrudnienia na określonym w ogłoszeniu stanowisku
   (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  3. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, przy czym w zakresie obejmującym dane osobowe inne niż wymienione w pkt a) i b) powyżej, przekazane w CV, formularzu, liście motywacyjnym lub w innych dokumentach, podstawę prawną przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych stanowi zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  4. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów i/lub wykazania wykonania obowiązków. W tym przypadku podstawę prawną przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz
  5. w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. W tym przypadku podstawę prawną przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych stanowi zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Dane osobowe przechowywane będą przez czas:
  1. niezbędny do przeprowadzenia aktualnego procesu rekrutacji – dotyczy danych osobowych o których mowa w pkt a) – c) powyżej,
  2. do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa – dotyczy danych osobowych o których mowa w pkt d) powyżej,
  3. w którym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa wynika obowiązek przechowywania danych przez administratora – dotyczy danych osobowych o których mowa w pkt d) powyżej oraz
  4. przez okres __ miesięcy od dnia wyrażenia zgody – dotyczy danych osobowych o których mowa w pkt e) powyżej.
 4. Dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora i którym dane te są powierzane.
 5. Względem danych osobowych przysługuje prawo żądania dostępu do nich oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia. Nadto przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych w zakresie imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia oraz danych kontaktowych jest obligatoryjne. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może skutkować niemożnością lub odmową zawarcia umowy o pracę.
 7. Decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 8. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych może zostać zrealizowane w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody, przed jej wycofaniem.
Nasza oferta to m.in:
 • Precyzyjna obróbka CNC - frezowanie, skrawanie, toczenie;
 • Inżynieria odwrotna przy użyciu skanera 3D i maszyn pomiarowych;
 • Wdrażanie nowych produktów przygotowanie nowych narzędzi i modyfikacja maszyn;
 • Kontrola wykonywanych elementów: chropowatość powierzchni, wymiary, twardość;
 • Kompleksowa obsługa klienta - Inżynierowie Projektów dbający o każdy szczegół zlecenia;
 • Produkcja części i narzędzi na podstawie dostarczonej dokumentacji lub opracowanej przez nasz dział projektowania;
 • Remonty i automatyzacja linii produkcyjnych.
Działamy w wielu branżach:
 • Automotive;
 • Produkcja opakowań;
 • Żywność i farmacja;
 • Kosmetyki;
 • Przemysł lekki i ciężki maszyn;
 • Przetwórstwo tworzyw sztucznych;
 • Gas & Oil;
 • Narzędzia;
 • Inne.
Charakterystyka produkcji:
Sprawdź również: