Zespół najwyższej klasy
specjalistów

Aktualnie poszukujemy

Miejsce Pracy: Tarnowo Podgórne, Zakłady Mechaniczne Kazimieruk sp. z o.o. sp.k.

Opis stanowiska:

 • Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej (rysunku technicznego) zgodnie z wymogami oraz wiedzą inżynierską przy wsparciu zespołu oraz innych działów
 • Nadzorowanie oraz emisja dokumentacji powierzonej
 • Wykonywanie dokumentacji 2D / 3D produktów
 • Prowadzenie prac konstrukcyjnych
 • Weryfikacja oraz nadzór nad  dokumentacją, wprowadzanie zmian konstrukcyjnych
 • Współpraca z innymi działami w celu prawidłowej realizacji zadań na kolejnych jego etapach (działy techniczo-handlowy, technologia, produkcja)
 • Rozwiązywanie pojawiających się bieżących problemów technicznych
 • Realizowanie zadań związanych z inżynierią odwrotną

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Znajomość nowoczesnych narzędzi projektowania 2D oraz 3D
 • Znajomość programów: CREO PARAMETRIC (ProEngineer) lub/i Solid Works
 • Znajomość rysunku technicznego
 • Znajomość norm i zasad obliczeń inżynierskich w branży mechanicznej
 • Mile widziana znajomość zagadnień z zakresu automatyki i robotyki
 • Wiedza z zakresu części handlowych
 • Doświadczenie na stanowisku konstruktora
 • Znajomość języka obcego (angielski)
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji
 • Dokładność i terminowość

Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji / aktualnej i przyszłych rekrutacji*.

*niewłaściwe skreślić

Zakres obowiązków:

 • Bieżąca kontrola jakościowa wyrobu

 • Sporządzanie dokumentacji oraz rejestracja wyników kontroli

 • Sprawdzenie produktów

 • Uzupełnianie bieżącej dokumentacji produkcyjnej

 • Dbanie o porządek na stanowisku pracy i czystość maszyny

 • Monitorowanie stanu maszyn i narzędzi pomiarowych

 • Monitorowanie i kontrolowanie jakości wytwarzanych w zakładzie wyrobów

 • Analizowanie wykrytych niezgodności

 • Prowadzenie ewidencji, sporządzanie dokumentacji oraz okresowych sprawozdań

Od naszych kandydatów oczekujemy:

 • Doświadczenie w pracy przy Kontroli Jakości

 • Gotowość do pracy w systemie zmianowym

 • Dobry wzrok, spostrzegawczość

 • Zaangażowanie i motywacja do pracy

 • Znajomość rysunku technicznego

 • Umiejętność posługiwania się podstawowymi narzędziami pomiarowymi

 • Umiejętność pracy na maszynach pomiarowych współrzędnościowych

 • Znajomość metodyki pomiarów

Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji / aktualnej i przyszłych rekrutacji*.

*niewłaściwe skreślić

Zakres obowiązków:

 • Pozyskiwanie i budowanie trwałych relacji biznesowych z nowymi klientami na rynku polskim i zagranicznym
 • Utrzymywanie dobrych kontaktów z obecnymi klientami firmy
 • Realizacja założonych celów sprzedażowych
 • Poszukiwanie nowych rynków zbytu oraz ich analiza
 • Analiza dokumentacji i wymagań technicznych związanych z przygotowaniem oferty
 • Udział w negocjacjach
 • Budowanie silnej pozycji firmy na rynku

Od naszych kandydatów oczekujemy:

 • Bardzo dobrej znajomości technik i narzędzi negocjacyjnych
 • Dobrej znajomości języka niemieckiego lub/i angielskiego
 • Minimum 3 – letniego doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Mile widziana wiedza z zakresu obróbki skrawaniem oraz rysunku technicznego
 • Doświadczenia w relacji B2B
 • Znajomości rynku produkcyjnego w Polsce
 • Wykształcenia wyższego technicznego
 • Dobrej znajomości pakietu MS Office (Excel, Word)
 • Doświadczenia w pozyskiwaniu i obsłudze klientów
 • Zaangażowania, nastawienia na realizację powierzonych zadań
 • Doskonałych umiejętności organizacyjnych oraz konsekwencji w działaniu

Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji / aktualnej i przyszłych rekrutacji*.

*niewłaściwe skreślić

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest „Zakłady Mechaniczne Kazimieruk” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Poznańska 8, 62-080 Tarnowo Podgórne, zwana dalej administratorem, tel. +48 61 868 95 04.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, przy czym w zakresie obejmującym: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia oraz dane kontaktowe podstawę przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych stanowi obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
  2. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, przy czym w zakresie obejmującym: wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia podstawę prawną przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych stanowi uzasadniony interes administratora w związku z koniecznością zweryfikowania kompetencji kandydata do zatrudnienia na określonym w ogłoszeniu stanowisku
   (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  3. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, przy czym w zakresie obejmującym dane osobowe inne niż wymienione w pkt a) i b) powyżej, przekazane w CV, formularzu, liście motywacyjnym lub w innych dokumentach, podstawę prawną przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych stanowi zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  4. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów i/lub wykazania wykonania obowiązków. W tym przypadku podstawę prawną przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz
  5. w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. W tym przypadku podstawę prawną przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych stanowi zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Dane osobowe przechowywane będą przez czas:
  1. niezbędny do przeprowadzenia aktualnego procesu rekrutacji – dotyczy danych osobowych o których mowa w pkt a) – c) powyżej,
  2. do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa – dotyczy danych osobowych o których mowa w pkt d) powyżej,
  3. w którym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa wynika obowiązek przechowywania danych przez administratora – dotyczy danych osobowych o których mowa w pkt d) powyżej oraz
  4. przez okres __ miesięcy od dnia wyrażenia zgody – dotyczy danych osobowych o których mowa w pkt e) powyżej.
 4. Dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora i którym dane te są powierzane.
 5. Względem danych osobowych przysługuje prawo żądania dostępu do nich oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia. Nadto przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych w zakresie imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia oraz danych kontaktowych jest obligatoryjne. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może skutkować niemożnością lub odmową zawarcia umowy o pracę.
 7. Decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 8. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych może zostać zrealizowane w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody, przed jej wycofaniem.
Nasza oferta to m.in:
Działamy w wielu branżach:
Charakterystyka produkcji:
Sprawdź również: